Tryb Przyjęć do DPS

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54, ust.1).

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby (art. 59, ust. 1).

Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej obowiązani są w kolejności:

  • mieszkaniec Domu w wysokości 70% dochodu (emerytura, renta, zasiłek stały),
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi. Wnoszą oni opłatę jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ( w chwili obecnej kryterium dochodowe wynosi 456 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości nieprzekraczajacej 542 zł). Wysokość wnoszonej opłaty przez rodzinę jest regulowana umową zawartą pomiędzy rodziną a kierownikiem danego ośrodka pomocy społecznej,
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez w/w osoby (art. 61, ust. 2).

Dokumenty niezbędne do umieszczenia w domu pomocy społecznej
1. Pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej.

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.

3. Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu).

4. Zaświadczenie potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

5.Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

6. Zgoda klienta na umieszczenie w domu pomocy społecznej .

W razie konieczności Ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających sytuację życiową.