Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.dpsbrzozow.pl

Dom Pomocy Społecznej „ Spokojna Przystań” w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej DPS Brzozów

 • Data publikacji strony internetowej: 2014.11.20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.04.17

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.12.30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Zobacz: Ocena możliwości dostępności strony internetowej.

Treści niedostępne

– opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niesłyszących

– dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki)

Wyłączenia

– filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sabina Pyś-Dereń, adres poczty elektronicznej dps@dpsbrzozow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 418 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Na wyżej podany kontakt można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie
 • Adres: ul. W. Witosa 13, 36-200 Brzozów
 • E-mail: dps@dpsbrzozow.pl
 • Telefon: 13 43 418 86

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– wersja strony dla osób niewidzących,

– wersję kontrastową,

– możliwość zmiany rozmiary tekstu,

– wyróżnienia odnośników

W górnym lewym rogu znajduje się ikonka , która rozwija menu i pomocne opcje:

(rozmiar czcionki, skala szarości, wysoki kontrast, negatywny kontrast, jasne tło, podkreślenia linków, czytelna czcionka)

Skróty klawiaturowe

Dodatkowo na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Powiększanie czcionki klawisz Ctrl i + (plus)

Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl i  (minus)

Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl 0 (zero)

Przełączanie między zakładkami klawisz Tab

Przewijanie strony w górę klawisz PgUp

Przewijanie strony w dół klawisz PgDn

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Brzozowie, przy ul. W. Witosa 13, 36-200 Brzozów

 1. Wejście główne do budynku znajduje się na wprost drogi prowadzącej do obiektu.
 2. Do wejścia prowadzi furtka i brama wjazdowa przy, których znajdują się dzwonki. Użycie dzwonka przywołuje personel, który pomoże osobie z niepełnosprawnością wejść do środka budynku i załatwić sprawę.
 3. Do wejścia głównego prowadzą schody i pochylnia z poręczami.
 4. Za bramą wjazdową znajduje się parking, który ma wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Parking usytuowany jest w sposób umożliwiający wjazd osobom na wózkach.
 5. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
  i słabowidzące.
 6. Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek, korytarze i wszystkie pomieszczenia.
 7. W budynku znajdują się  winda osobowa, która obsługuje wszystkie kondygnacje budynku
  i jest  przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 8. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. DPS w Brzozowie posiada pętlę indukcyjną.

 
Inne informacje i oświadczenia
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.03.2024.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.dpsbrzozow.pl spełnia wymagania w 97.47 %