Warunki przyjęcia do DPS

Przyjęcie do DPS w Brzozowie przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. 

Wymagane dokumenty :                                 

1. Decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzja o  ustaleniu opłaty za pobyt w domu wydaje organ gminy ( Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy, oraz Centrum Usług Społecznych) właściwego dla tej osoby, ze względu na miejsce stałego zamieszkania w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej,

2. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie z upoważnienia Starosty.

Zasady odpłatności za DPS :

1.Mieszkaniec za pobyt w DPS wnosi opłatę w wysokości  70% z dochodu (emerytura, renta, zasiłek stały).

2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi zobowiązani do ponoszenia opłaty. Wnoszą Oni opłatę jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego. Wysokość wnoszonej opłaty przez rodzinę jest regulowana umową zawartą pomiędzy rodziną, a kierownikiem danego ośrodka pomocy społecznej.

3. Gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej,                       
w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania DPS, a opłatami wnoszonymi przez w/w osoby.

4. Pisemny wniosek o  umieszczenia w domu pomocy społecznej.

5. W razie konieczności także inne dokumenty  (zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, dokument potwierdzający tożsamość).

W naszym Domu średni koszt utrzymania miesięczny mieszkańca od 01.02.2024r wynosi : 6100,00 zł.  Kwota ta opublikowana jest w Dzienniku Urzędowy Województwa Podkarpackiego Zarządzenie Starosty Brzozowskiego Nr 7/2024 poz.671 z dnia 26.01.2024r.

Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie posiada wolne miejsca.